Aankondiging van een opdracht

Voorstudie van de rechtstreekse aansluiting van de N108 Lier – Duffel op R16 Ring Lier

Doel van de studie is een ruimtelijk voorontwerp, projectnota en grondverwervingsdossier voor de rechtstreekse aansluiting van de N108 Duffel – Lier op de R16 Ring rond Lier.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71322500 - Technische ontwerpen van verkeersinstallaties
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
ellen.vangorp@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!