Aankondiging van een opdracht

2017/HFB/BA/33391 - Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het operagebouw Gent.

Studieopdracht voor onderzoek naar de vernieuwing van het
operagebouw Gent: toekomstvisie, herpositionering en masterplan voor de renovatie en de restauratie van het operagebouw

Datum van verzending van deze aankondiging
19-07-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
79314000 - Haalbaarheidsonderzoek
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres
Boudewijnlaan 30 bus 60
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Team Plaatsing en rapportering
E-mail
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!