Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Bruul architectuuropdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
16-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
01-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dijledal CVBA SO
Postadres
Vaartkom 1B
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ilse Vandiest
E-mail
ilse.vandiest@dijledal.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

In toepassing van artikel 70 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1998 zal de inschrijver zijn/haar financiële draagkracht aantonen door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's in te dienen.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver moet ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten van België of moet kunnen bewijzen dat hij/zij, in de lidstaat waar hij/zij gevestigd is, het beroep van architect mag uitoefenen.
De inschrijver is gevestigd op het grondgebied van een lidstaat van de EU.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver moet over de nodige deskundigheid en ervaring beschikken voor het uitvoeren van de opdracht. Deze deskundigheid dient hij/zij aan te tonen door het indienen van één gerealiseerd (van ruwbouw tot en met afwerking) nieuwbouwproject bestaande uit minimum 2 aaneengeschakelde eengezinswoningen (grondgebonden woningen). Het project dient op datum van 01.11.2017 voorlopig opgeleverd te zijn.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!