Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst haalbaarheidsstudie pv-installaties stadsgebouwen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
22-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
12-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sebastien Lefèbvre
E-mail
sebastien.lefebvre@kortrijk.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Technische en beroepsbekwaamheid

* Toon aan dat uw bedrijf beschikt over de nodige knowhow en slagkracht om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Eventuele minimumeisen:

nihil

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!