Aankondiging van een opdracht

Bestek nr. AAO-D-STG-17-48 - Raamovereenkomst inzake het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van ontwerp- of aanbestedingsprojecten

Onderhavige dienstenopdracht heeft tot doel het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van verschillende infrastructuurprojecten van De Vlaamse Waterweg nv. Deze projecten kunnen van diverse aard zijn:
1. bouwkundig (wegenis, riolering, nieuwe gebouwen en renovatie van bestaande gebouwen, groenaanleg, ...)
2. Speciale technieken (elektrische installaties, HVAC, sanitaire installaties, liften, …)

Datum van verzending van deze aankondiging
30-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71321000 - Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
b.clerix@descheepvaart.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!