Aankondiging van een opdracht

Aanstellen architectenbureau voor realisatie nieuw chirolokaal en een gemeenschapslokaal Lindenpark

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
02-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Schilde
Postadres
Brasschaatsebaan 30
Plaats
Schilde
Postcode
2970
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Filip De Clercq
E-mail
filip.declercq@schilde.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;
- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerkeidsbijdragen;
- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;

Economische en financiële draagkracht

*Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
*een certificaat opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit blijkt dat de gemiddelde jaaromzet aan erelonen in de disciplines “Stedenbouw en Architectuur” in de laatste drie boekjaren telkens minstens 350.000 EUR bedroeg.

Eventuele minimumeisen:

*Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
*een certificaat opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit blijkt dat de gemiddelde jaaromzet aan erelonen in de disciplines “Stedenbouw en Architectuur” in de laatste drie boekjaren telkens minstens 350.000 EUR bedroeg.

Technische en beroepsbekwaamheid

* Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
* Een bewijs van ervaring in duurzaam en energiezuinig bouwen.
 een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie) met inbegrip van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Gezien de aard van de opdracht dient hieruit te blijken dat de inschrijvers de disciplines van stedenbouw en architectuur voldoende beheersen. Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat minimum een architect, een binnenhuisarchitect, meerdere burgerlijk of industrieel ingenieurs (specialiteit stabiliteit - bijzondere technieken o.a. elektriciteit - HVAC - akoestiek.......) aanwezig zijn binnen het bedrijf. Verder dient in het bedrijf minstens 1 veiligheidscoördinator en 1 erkende energiedeskundige, aanwezig te zijn. Indien de inschrijver niet zelf burgerlijk of industrieel ingenieurs voor de disciplines stabiliteit en de nadere bijzondere technieken in dienst heeft, dient aangegeven te worden met welke partners hij hiervoor zal samenwerken en een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van de partners voorgelegd te worden.
Voor de architect(en) zal het bewijs van inschrijving bij de Orde der Architecten, overeenkomstig de geldende regelgeving van de EU bijgevoegd worden.
 minstens 3 referentieprojecten uit eigen werk. Deze referenties, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar en waarvan het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 3.000.000 EUR of meer bedraagt, zullen beknopt worden toegelicht. Hiertoe worden per referentie volgende gegevens vermeld :
$ gegevens bouwheer, bouwjaar, bouwbudget, programma, vloeroppervlakte;
$ attest van tevredenheid van de bouwheer;
$ plannen, schetsen, foto’s;
$ toelichting krachtlijnen en visie van deze ontwerpen.
• Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
• Alle verantwoordingsstukken voor de beoordeling van de inschrijving op basis van de vooropgestelde selectie- en gunningcriteria.

Eventuele minimumeisen:

* Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
* Een bewijs van ervaring in duurzaam en energiezuinig bouwen.
 een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van al het tewerkgestelde personeel, een volledig gedetailleerde beschrijving, inbegrepen organigram van het bedrijf (organisatie) met inbegrip van de infrastructuur en de technische middelen, mogelijkheden en bijzondere vaardigheden om de opdracht naar behoren en kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren. Gezien de aard van de opdracht dient hieruit te blijken dat de inschrijvers de disciplines van stedenbouw en architectuur voldoende beheersen. Uit deze lijst met de bezetting moet blijken dat minimum een architect, een binnenhuisarchitect, meerdere burgerlijk of industrieel ingenieurs (specialiteit stabiliteit - bijzondere technieken o.a. elektriciteit - HVAC - akoestiek.......) aanwezig zijn binnen het bedrijf. Verder dient in het bedrijf minstens 1 veiligheidscoördinator en 1 erkende energiedeskundige, aanwezig te zijn. Indien de inschrijver niet zelf burgerlijk of industrieel ingenieurs voor de disciplines stabiliteit en de nadere bijzondere technieken in dienst heeft, dient aangegeven te worden met welke partners hij hiervoor zal samenwerken en een lijst met de bezetting en de studie- en beroepskwalificaties van de partners voorgelegd te worden.
Voor de architect(en) zal het bewijs van inschrijving bij de Orde der Architecten, overeenkomstig de geldende regelgeving van de EU bijgevoegd worden.
 minstens 3 referentieprojecten uit eigen werk. Deze referenties, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar en waarvan het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 3.000.000 EUR of meer bedraagt, zullen beknopt worden toegelicht. Hiertoe worden per referentie volgende gegevens vermeld :
$ gegevens bouwheer, bouwjaar, bouwbudget, programma, vloeroppervlakte;
$ attest van tevredenheid van de bouwheer;
$ plannen, schetsen, foto’s;
$ toelichting krachtlijnen en visie van deze ontwerpen.
• Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
• Alle verantwoordingsstukken voor de beoordeling van de inschrijving op basis van de vooropgestelde selectie- en gunningcriteria.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!