Aankondiging van een opdracht

Studie voor de bouw van een kribbe en renovatie van het Huis van de Kunstenaars aan de Bronsstraat 12-14

Opdracht voor de studie en de opvolging van de uitvoering van de werken voor de nieuwbouw van een kribbe aan de Bronsstraat 12 en de renovatie van het Huis van de Kunstenaars aan de Bronsstraat 14 te Anderlecht. Deze opdracht maakt deel uit van het Duurzaam Wijkcontract Biestebroek.

ZIE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING VOOR MEER DETAILS :
Bulletin der Aanbestedingen, nr. 2017-522872 van 28/06/2017
https://enot.publicprocurement.be/preUpdateDossier.do?¬iceId=242129

Datum van verzending van deze aankondiging
25-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
01-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Anderlecht
Postadres
Raadsplein, 1
Plaats
Brussel
Postcode
1070
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guy Van Beeck
E-mail
gvanbeeck@anderlecht.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!