Aankondiging van een opdracht

Etude technique pour la réalisation d'une voie verte entre Moensberg (Uccle) et Delta (Auderghem)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
12-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Postadres
Havenlaan 86C/3000
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Laurent Costa
E-mail
lcosta@environnement.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:

niet van toepassing

Technische en beroepsbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

1. Au minimum 3 références lors des 3 dernières années, concernant l'élaboration d'études et le suivi de travaux pour des projets d'aménagements d'un montant d'au moins 1M EUR [à savoir: ouvrages d'art pour mobilité avec attention pour la mobilité douce et conception paysagère], comprenant le montant (de la partie) prise en charge de la mission, une description illustrée, l'attestation de bonne exécution délivrée par les pouvoirs adjudicateurs de ces missions ou une déclaration si le client est privé.
2. L'équipe en charge du marché sera composée d'un(e) architecte, d'un(e) ingénieur stabilité, d'un(e) paysagiste, d'un(e) conseiller(e) mobilité, d'un(e) biologiste-écologue et d'un(e) urbaniste. Les personnes sur la base desquelles le pouvoir adjudicateur a sélectionné le soumissionnaire seront celles en charge de l'exécution du marché.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!