Aankondiging van een opdracht

17 092 Aanstelling van een ontwerper voor het Blue_App Gebouw

De Universiteit Antwerpen wenst een nieuw gebouw (Blue_App) op te richten bestemd voor wetenschappelijk en technisch onderzoek naar duurzame chemie.
Dit project vormt deel van het Blue Gate Antwerp project.
Onderhavige opdracht omvat de aanstelling van een ontwerper. De opdracht omvat de opmaak van een (voor) ontwerp en het bouwdossier in het licht van het bouwen van het Blue-App Gebouw en de opvolging van de werken.
De opdracht behelst naast de ontwerpstudie eveneens een gedeelte technische installaties. De ontwerper dient ook in te staan voor de verzameling van de nodige gegevens i.h.k.v. de technische installaties. De ontwerper beantwoordt de vestigingsvoorwaarden, het beeldkwaliteitsplan en het charter van Blue Gate Antwerp en realiseert een gebouw met minimaal een BREEAM New Construction Excellent certificaat.

Datum van verzending van deze aankondiging
06-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Postadres
Prinsstraat 13
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
E-mail
aanbestedingen@uantwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Voor de juridische uitsluitingsgronden en het UEA-document wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!