Aankondiging van een opdracht

Werfopvolging en werftoezicht cAt-project

De opdracht bestaat uit de technische ondersteuning bij de realisatie van het cAt-project.

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE213 - Arr. Turnhout

Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen
Postadres
Kunstlaan 14
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Bastiaens
E-mail
w.bastiaens@nirond.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie Selectieleidraad 2017-2434 hoofdstuk 6.

Economische en financiële draagkracht

Zie Selectieleidraad 2017-2434 hoofdstuk 6.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie Selectieleidraad 2017-2434 hoofdstuk 6.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!