Aankondiging van een opdracht

Antwerpen - Christus Geboortekerk - opmaken van een beheersplan en ontwerpopdracht - aanstellen ontwerper

Ontwerpopdracht voor het opmaken van een beheersplan, het opstellen van ontwerpen met voorstudie(s) en het opvolgen van de restauratiewerken (in fasen) voor de Christus Geboortekerk (voormalige Sint-Jozefskerk), gelegen Loosplaats te 2018 Antwerpen.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
16-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Amke Maes
E-mail
infrastructuur@provincieantwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!