Aankondiging van een opdracht

Zeebrugge: Actualisatie MKBA en opstellen MCA overstromingsmaatregelen rond de jachthaven

Het voorwerp van de opdracht is de actualisatie van een MKBA van de overstromingsmaatregelen rond de haven. Daarnaast dient er een MCA te gebeuren van deze maatregelen.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71313400 - Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
79311410 - Economischeffectbeoordeling
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
lic. Caroline Lootens
E-mail
kust@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!