Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Rekem - Daalbroekstraat : Aanstellen van een ontwerper voor de aanleg 'zonder haast straat' doorheen het nationaal park Hoge Kempen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
16-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
08-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE223 - Arr. Tongeren

Opdrachtcodes (CPV)
03000000 - Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
71222000 - Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Lanaken
Postadres
Jan Rosierlaan 1
Plaats
Lanaken
Postcode
3620
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Mady Beckers
E-mail
mady.beckers@lanaken.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's (burgerlijke aansprakelijkheid).
De ONTWERPER verzekert zijn burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van zijn tienjarige aansprakelijkheid volgens de bepalingen van de artikels 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
De verzekering van de beroepsaansprakelijkheid zal uitwerking blijven behouden gedurende een periode van tien jaar vanaf de voorlopige oplevering der werken.

Eventuele minimumeisen:

De ontwerper voegt het bewijs hiervan toe aan de offerte.

Technische en beroepsbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn inschrijving de samenstelling van zijn projectteam. Hieruit moet blijken welke de contactpersonen zijn ten opzichte van het opdrachtgevend bestuur.
Van het projectteam dient de dienstverlener de studie- en beroepskwalificaties of het kaderpersoneel van de onderneming toe te voegen.

Eventuele minimumeisen:

De bewijsdocumenten toe te voegen.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!