Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstellen van een architect voor diverse bouwwerken en verbouwingen PC

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE212 - Arr. Mechelen

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 - Architectonische adviezen
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Sven Kemland
E-mail
sven.kemland@emmaus.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het enkele feit van deel te nemen aan deze gunningsprocedure, verklaren de kandidaten of inschrijvers op erewoord dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het KB plaatsing bevinden, noch dat ze zich in het uitsluitingsgeval bedoeld in artikel 57, 1, f) van de Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten bevinden.
De bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden van artikel 61 § 2, 1°, 2°, 5° en 6° worden door
het bestuur zelf opgezocht voor de Belgische aanvragen tot deelneming.
Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving, dienen buitenlandse kandidaat-inschrijvers bij hun aanvraag tot deelneming zelf alle bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden aan te leveren.
Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht.
Een kandidaat-inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc…), moet een verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ-plichtig is.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet van de bedrijfsactiviteit over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Deze omzetverklaring kan geschieden bij voorkeur door een opgave van enkel de omzetcijfers op jaarbasis, getekend door de gevolmachtigde inschrijver.

Eventuele minimumeisen:

Minimum omzet op jaarbasis bedraagt 500000EURO.

Technische en beroepsbekwaamheid

1. Een bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.
2. Een lijst van personen die deel uitmaken van het ontwerpteam dat wordt belast met de opdracht:
• naam
• opleidingsniveau
• curriculum vitae
3. Een lijst met minimum vijf gedocumenteerde en relevante recente diensten (over de laatste vijf jaar)
• Referenties in overheidsopdrachten
• Referenties in VIPA-dossiers
• Referenties in psychiatrische zorg
• Referenties in sporthallen
• Referenties in de grondige renovatie van gebouwen
• Referenties in alternatieve woonvormen zoals serviceflats, kangoeroewoningen, woonerven, …
• Referenties in energieneutrale bouw in openbare gebouwen
Deze referenties worden gestaafd d.m.v. een attest van tevredenheid door de opdrachtgever. Tevens dienen volgende gegevens verplicht mee te worden vermeld:
• Orde van grootte van het investeringsbedrag
• Contactgegevens per referentie
• Vermelding van tevredenheid door de opdrachtgever ( implementatie, communicatie, projectleiding... deze punten worden voorzien van een score van tevredenheid)
• Het document is duidelijk leesbaar en getypt (geen handgeschreven document)
• Het document is voorzien van een recente datum (maximum 5 jaar)

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 tevredenheidsattesten.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!