Aankondiging van een opdracht

Opmaak van een geïntegreerd natuurbeheerplan en inrichtingsplannen voor de Demervallei tussen Aarschot en Diest

Toelichting:
De opdracht omvat de opmaak van een natuurbeheerplan volgens de principes van het geïntegreerd natuurbeheer voor eigendommen van het ANB, Natuurpunt vzw en de Watergroep. De opdracht omvat de luiken inventarisatie en beheerdoelstellingen, die betrekking hebben op het volledige plangebied. Het luik beheermaatregelen en monitoring wordt opgemaakt voor de door het ANB beheerde terreinen.
Daarnaast worden ook inrichtingsplannen opgemaakt voor delen van de Demervallei tussen Diest en Aarschot. Deze plannen geven de gewenste (natuur)doelen weer op kaart en geven aan welke inrichtingsmaatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
17-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE24 - Prov. Vlaams-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen
Postadres
Koningin Maria Hendrikaplein 70
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Renaat Myny
E-mail
renaat.myny@vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!