Aankondiging van een opdracht

Aanstellen ontwerper voor haalbaarheidsstudie herbestemming Christus Koningkerk, opmaak beheersplan en gefaseerde renovatie

Het betreft een drieledige opdracht van diensten met als voorwerp:
1. de opmaak van een haarbaarheidsstudie voor de herbestemming van de Christus Koningkerk
2. de opmaak van een beheersplan voor de de herbestemming van de kerk conform de onroerenderfgoedwetgeving
3. het volledige ontwerp en de werfopvolging tot definitieve oplevering, incl. administratieve afhandeling en premiedossier voor de gefaseerde renovatie van de kerk in uitvoering van het beheersplan

Datum van verzending van deze aankondiging
07-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
25-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE236 - Arr. Sint-Niklaas

Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Sint-Niklaas
Postadres
Grote Markt 1
Plaats
Sint-Niklaas
Postcode
9100
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Martine Van Geeteruyen
E-mail
martine.vangeeteruyen@sint-niklaas.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!