Aankondiging van een opdracht

Masterplan voor de renovatie/nieuwbouw op de site van het Woon-en Zorgcentrum Denderrust.

Het betreft een studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de renovatie/nieuwbouw op de site van het Woon- en Zorgcentrum Denderrust. Het voorwerp van de opdracht wordt nader omschreven in de selectieleidraad.

Datum van verzending van deze aankondiging
29-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE231 - Arr. Aalst

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Woon-en Zorgcentrum Denderrust
Postadres
Alfons De Cockstraat 12 a
Plaats
Aalst
Postcode
9310
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jürgen Eeckhout
E-mail
logistiek@denderrust.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!