Aankondiging van een opdracht

Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen - raamcontract

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
30-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Merchtem
Postadres
Nieuwstraat 1
Plaats
Merchtem
Postcode
1785
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Kris Van Gijzeghem
E-mail
kris.vangijzeghem@merchtem.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61 van het KB Plaatsing.
Voor de inschrijver met werknemers die onderworpen zijn aan het Belgische RSZ-stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 60, §1 van het KB Plaatsing.
De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver met personeel dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de EU, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, §2 van het KB Plaatsing.
Voor de inschrijver die onderworpen is aan het Belgische fiscale stelsel, vraagt de aanbestedende overheid het fiscaal attest dat aantoont dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen, eveneens op via elektronische weg conform art. 60, §1.
Dit geldt eveneens voor het attest van niet-faillissement en soortgelijke toestanden

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver zal zijn financiële en economische draagkracht aantonen door bij zijn prijsofferte de volgende referenties te voegen:
- bankverklaring

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!