Aankondiging van een opdracht

Galmaarden Vollezele Oudstrijdersplein - aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
24-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
29-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
cvba Providentia
Postadres
Brusselsesteenweg 191
Plaats
Asse
Postcode
1730
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Geert Robberechts
E-mail
Geert.robberechts@providentia.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
3. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.

Eventuele minimumeisen:

Zie ook gunningscriteria

Technische en beroepsbekwaamheid

VERPLICHTEND op te geven op bijgaand formulier 'Bijlage B: invulfiche bij offerteformulier':
4. Een lijst met de relevante studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de dienst.
5. Een beknopte overzichtslijst van de drie voornaamste gelijkaardige diensten (architectuuropdracht sociale woningbouw) uitgevoerd tijdens de laatste tien jaar (ter staving van oa. ervaring met overheidsopdrachten, ervaring met sociale woningbouw en ervaring met procedures VMSW). Voor zover beschikbaar kunnen voor deze projecten de VMSW Woonbeeld-fiches toegevoegd worden.
6. Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten.
7. Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse, voor uitvoering van analoge diensten relevante, personeelsbezetting van de dienstverlener, intern zowel als extern, en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
8. Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten.
9. Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
10. Opgave van de aard en het aandeel van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
VERPLICHTEND afzonderlijk bij te voegen stukken:
11. Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
12. Een SUMMIERE project-specifieke CONCEPTSCHETS met volgende verplichte samenstelling:
- een summier schetsvoorstel tot inplanting van woonvolumes, parkeerinfrastructuur, groenvoorziening en wegenis (MAXIMAAL 2blz formaat A3) met detailopgave van realiseerbare aantallen en types van de voorgestelde wooneenheden en autostaanplaatsen;
- een impressie van gewenste bouwvolumes, architecturale invulling en ruimtelijke sfeer aan de hand van architectuurvoorbeelden en/of referentieprojecten (al dan niet gerealiseerd, al dan niet zelf ontworpen, al dan niet gelijk aan deze opgegeven onder I.5.5) (MAXIMAAL 2blz. formaat A3);
- een globale visie op de voorliggende opdracht met een bondige omschrijving van de belangrijkste uitgangspunten en concepten (MAXIMAAL 1blz. formaat A3) rekening houdend met de gunningscriteria zoals vermeld onder I.10.
* De conceptschets wordt ingediend in één NIET ingebonden exemplaar op papier, aangevuld met een digitale versie in PDF-formaat op CD-ROM of andere drager.
* Er wordt GEEN persoonlijke voorstelling of toelichting bij de conceptschets voorzien.
* Er worden expliciet GEEN schaalmodellen, GEEN video- of power-point-presentaties, GEEN in detail uitgewerkte ontwerpplannen, enz. gevraagd. Niet vereiste supplementair toegevoegde ontwerp-stukken zullen de beslissing van de projectjury op geen enkele wijze sturen of beïnvloeden.

Eventuele minimumeisen:

Zie ook gunningscriteria

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1206 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer