Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen architect voor de bouw van een nieuw afdelingsgebouw (Harelbeke-Waregem) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
13-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
71251000 - Architecten- en bouwinspectiediensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Wit Gele Kruis van West Vlaanderen VZW
Postadres
Annuntiatenstraat 47
Plaats
Brugge
Postcode
8000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Bart Landuyt
E-mail
Bart.landuyt@wgkwvl.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* -Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn.
* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Eventuele minimumeisen:

Alle voormelde bewijsstukken.

Technische en beroepsbekwaamheid

* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor eensluidend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
* Opgave van een lijst met referenties van de voornaamste gelijkaardige diensten die de inschrijver gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht. Van minstens 3 projecten legt de inschrijver een attest van goede uitvoering (ondertekend door de opdrachtgever) voor dat volgende gegevens bevat:
- de benaming van de opdracht, de regio waar de opdracht werd uitgevoerd en de contactgegevens van de opdrachtgever.
- een korte omschrijving van de werken en de relatie tot de overheidsopdrachten.
- de datum van oplevering van de opdracht.
- de prijs van de opdracht.
* Opgave van de samenstelling van het ontwerpteam zijnde architect, studiebureau technieken,studiebureau stabiliteit en EPB-verslaggever. Dit met vermelding van de respectievelijke studie-en/of beroepskwalificaties.
Voor alle partners van het ontwerpteam dienen de vereiste bewijsstukken (attest RSZ, attest belastingen, verklaring uitsluiting art 61 KB 18/04/2017, verzekering beroepsrisico's, bankverklaring) bijgevoegd.
* Vereiste diploma's voor ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit en EPB verslaggever zijn af te leveren op eenvoudige vraag van de opdrachtgever.

Eventuele minimumeisen:

Alel voormelde bewijsstukken.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!