Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Kandidatuur architectuurontwerp buitenschoolse kinderopvang + sociale woningen te Koersel

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
09-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE221 - Arr. Hasselt

Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vooruitzien CVBA
Postadres
Burgemeester Geyskensstraat 1
Plaats
Beringen
Postcode
3580
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Natalie De Smet
E-mail
natalie.desmet@vooruitzien.woonnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.

Economische en financiële draagkracht

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Technische en beroepsbekwaamheid

* Referentieproject kinderopvang met een budget van minimum 1.000.000 euro incl. btw in de afgelopen 10 jaren.
* Referentieproject woningen Vmsw met een budget van minimum 500.000 euro incl. btw in de afgelopen 10 jaren.
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

Eventuele minimumeisen:

* Referentieproject kinderopvang met een budget van minimum 1.000.000 euro incl. btw in de afgelopen 10 jaren.
* Referentieproject woningen Vmsw met een budget van minimum 500.000 euro incl. btw in de afgelopen 10 jaren.
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.
* Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!