Aankondiging van een opdracht

TIENEN - VISSENAKEN - BS De Uilenboom - Architectuuropdracht basisschool nieuwbouw

Het opmaken van het ontwerp, van het uitvoeringsdossier, de aanbesteding en de controle op de uitvoering en nazorg voor de oprichting van een nieuwbouw basisschool te Vissenaken (Tienen).

Datum van verzending van deze aankondiging
05-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
07-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE24 - Prov. Vlaams-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Niet-openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres
Willebroekkaai 36
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Caroline Platteau
E-mail
caroline.platteau@g-o.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
142800.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!