Aankondiging van een opdracht

Opmaak startnota voor de ontsluiting van de Industrielaan op het op- en afrittencomplex E313 te Grobbendonk

Het voorwerp van de opdracht is het opmaken van een startnota voor een nieuwe aansluiting van de Industrielaan (bedrijventerrein Beverdonk) op het op- en afrittencomplex van de E313 te Grobbendonk. In de nota dient ook onderzocht te worden op welke manier de woonwijk Meerbergen, welke langs de Industrielaan ligt, ontsloten zal worden: via de nieuwe ontsluiting of via het bestaande kruispunt Industrielaan met N13 / Liersesteenweg en dient dit kruispunt heringericht te worden? Ook dient rekening gehouden te worden met de inplanting van de geplande fietsostrade F5 in de Industrielaan. De studie hiervoor is lopende in opdracht van de gemeente Grobbendonk. Tevens wordt de locatie van de huidige carpoolparking lang de N13 geëvalueerd en een mogelijke alternatieve inplanting binnen de zone van de nieuwe ontsluiting dient onderzocht te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
02-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
07-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71355000 - Landmeetkundige diensten
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
79311000 - Uitvoeren van studies
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!