Rectificatie

Opdracht voor het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken

Doel van de huidige opdracht is het creëren van draagvlak voor de verschillende projecten in het kader van het Stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de deelbekkens Munsterbeek, Demer I en II, Mombeek en Herk in het Demerbekken. In de opdracht moeten voorstudies en/of voorontwerpen van een deel van de opgenomen kosteneffectieve maatregelen opgemaakt worden.
De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:
- een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders… waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;
- voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-10-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres:
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats:
Aalst
Postcode:
9300
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Filip Raymaekers
E-mail:
f.raymaekers@vmm.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-10-2017
Te lezen:
07-11-2017

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-10-2017
Te lezen:
07-11-2017

Overige nadere inlichtingen

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!