Aankondiging van een opdracht

N75 Eco-recreaduct “De Lim-brug”

N75 Eco-recreaduct “De Lim-brug”

Datum van verzending van deze aankondiging
03-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-08-2017
Regiocodes (NUTS)

BE22 - Prov. Limburg (BE)

Opdrachtcodes (CPV)
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71322000 - Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!