Aankondiging van een opdracht

Opmaak projectnota voor de kruispunten N19 x N13 en N19 x R14 te Geel

De opdracht omvat het opmaken van een projectnota voor de herinrichting van 2 kruispunten gelegen op de N19 / Antwerpseweg te Geel, nl. de kruispunten van de N19 met de R14 (“Pas”) en met de N13 (“Punt”). Ook een ongelijkgrondse fietsoversteek ten noorden van kruispunt “Pas” dient in de nota opgenomen te worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
02-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
07-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE21 - Prov. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71311210 - Adviezen inzake wegenbouw
71311300 - Adviezen inzake infrastructuur
71355000 - Landmeetkundige diensten
79311000 - Uitvoeren van studies
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
karin.everdepoel@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!