Aankondiging van een opdracht

STUDIEOPDRACHT NIEUWE BURELEN

zie II.1.1

Datum van verzending van deze aankondiging
01-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
10-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE256 - Arr. Roeselare

Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71223000 - Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MIROM Roeselare
Postadres
Oostnieuwkerkesteenweg 121
Plaats
Roeselare
Postcode
8800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Koen Van Overberghe
E-mail
koen.van.overberghe@mirom.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
Bewijs van verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en risico’s van de betrokken bouwplaats.

Eventuele minimumeisen:

Minimumeisen: Bankverklaring

Technische en beroepsbekwaamheid

* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten.
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar.
* Opgave van minstens 5 referentieprojecten, beknopt voorgesteld, waarvan de studieopdracht werd uitgevoerd in de laatste 10 jaar en waarvan het ramingsbedrag of uitvoeringsbedrag minstens 4.500.000 EUR of meer bedraagt en die dienstig waren voor een openbaar bestuur
* Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
- Bewijs verplichte teamsamenstelling: de samenstelling van het projectteam en de indentificatie van alle leden van het ontwerpteam wordt eenduidig weergegeven met vermelding van de studie en beroepskwalificaties.
Er dient opgegeven te worden, welk deel van de opdracht de dienstverlener in onderaanneming zal geven of in samenwerking zal uitvoeren met andere dienstverleners.
Het ontwerpteam wordt minimaal als volgt samengesteld:
• Bij voorkeuze 2 architecten met als opdracht alle beroepsverplichtingen volgend uit de wet van 20 februari 1939. De architecten zijn ingeschreven bij de Orde Van Architecten. Indien de architect afkomstig is uit het buitenland, dient hij een attest voor te leggen van zijn lidmaatschap van een officiële professionele vereninging en/of van zijn specifieke toelating tot het leveren van de betrokken diensten in zijn land. De inschrijver geeft op welke architect voorzien zou worden voor het project en welke architect zal overnemen in geval de eerste architect onbeschikbaar is voor het project.
Hij laat zich bijstaan door een interieurontwerper met relevante ervaring in administratieve gebouwen
• Een studiebureau waarvan de expertise in onderstaande deelgebieden vertegenwoordigd is. Een combinatie van meerdere studiebureaus is tevens mogelijk:
- Stabiliteit: deskundig inzake het ontwerpen en berekenen van de stabiliteit van alle dragende gebouwdelen
- Technieken: deskundig inzake het ontwerpen en berekenen van elektrische, verwarmings-, koel- en sanitaire installaties
• Omgevingsaanleg: deskundig inzake het ontwerpen van wegenis- en rioleringsinfrastructuur
• Een EPB-verslaggever: een verslaggever voor de energieprestatieverslaggeving in uitvoering van het EPB-decreet van 22 december 2006 en haar uitvoeringsbesluiten
Minimumeisen: Minimum 5 relevante referenties waar de indiener de eindverantwoordelijkheid had voor ontwerp en realisatie van het project, inclusief de coördinatie van technieken, stabiliteit, interieur en omgeving (al of niet in onderaanneming).
Daartoe verstrekt de kandidaat-ontwerper volgende gegevens :
- beschrijving van het referentieproject;
- datum van oplevering;
- naam en adres van de opdrachtgever;
- een certificaat van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever;
- mate van betrokkenheid bij het referentieproject
Minimumeisen: Indien er niet voldaan wordt aan de minimale eisen wordt de inschrijving geweerd.

Eventuele minimumeisen:

Minimum 5 relevante referenties

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!