Aankondiging van een opdracht

Aanstellen studieteam- Inbreiding en Renovatie Stedelijke Schoolcomplex SKLO & SBLO op ParkPoort te Heverlee

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
07-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats
Leuven
Postcode
3000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
yves.vermaelen@leuven.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
- In toepassing van artikel 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Technische en beroepsbekwaamheid

Het studieteam (dat door de dienstverlener wordt voorgesteld of de leden van de T.V. m.b.t. onderhavige opdracht) omvat minstens:
1 (ingenieur-)architect
1 stabiliteitsingenieur
1 ingenieur speciale technieken
Het voorgestelde studieteam kan uitgebreider zijn samengesteld en/of andere specialisaties omvatten, specifiek voor de opdracht.
1° Kwalificaties:
Van het studieteam worden volgende gegevens opgegeven:
1) Identiteit en taak: van de projectverantwoordelijke en de andere leden van het voorgestelde studieteam
2) Studiekwalificaties: diploma’s en studiecertificaten van het voorgestelde studieteam:
3) Beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector renovatie en nieuwbouw van duurzame gebouwen waarbij minimum 5 jaar voor de (ir) architect(en) en minimum 5 jaar voor de stabiliteitsingenieur(s) en ingenieur(s) speciale technieken vereist is.
2° Relevante referenties
- de (ir) architect – projectverantwoordelijke dient 3 relevante projecten in , opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar, met minstens 1 project dat voldoet aan één van de volgende voorwaarden
- nieuwbouwproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een oppervlakte van minstens 500 m².
- renovatieproject van een schoolgebouw of publiek gebouw (uitgezonderd parkeergebouwen of winkels) met een bouwkost van 500.000 euro excl. btw en erelonen
- de stabiliteitsingenieur dient eveneens 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar
- min. 1 renovatie van min. 500.000 euro excl. btw en erelonen en min. 2 bouwlagen
- de ingenieur speciale technieken dient 3 relevante projecten in, opgeleverd tijdens de laatste 5 jaar
- min. 1 nieuwbouw volgens BEN (of passief) bouwmethode met een budget van min. 600.000 euro excl. btw en erelonen.
Daartoe verstrekt de (ir) architect/ de stabiliteitsingenieur/de ingenieur speciale technieken/… de volgende gegevens :
a. verantwoording van de keuze van het referentieproject.
b. beschrijving van de door hem/haar gekozen referentieproject
c. datum van oplevering;
d. naam en adres van de opdrachtgever;
e. beschrijving van de aanpak van het referentieproject (methodologie) met vermelding van de wijze van controle van de uitvoering van het referentieproject en van de gedeelten die desgevallend in onderaanneming werden gegeven;
f. mate van betrokkenheid bij het referentieproject: als eindverantwoordelijke, als medewerker, dan wel als stagiair.
g. attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever
Indien er geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
Er wordt een totaal van (max 2 A4 pagina’s per project) aanvaard voor de referenties. Overschrijding van deze hoeveelheid kan tot wering van de inschrijving leiden.
3° Gehandtekend bewijs van de samenwerking tussen de dienstverlener en alle leden van het studieteam.
De dienstverlener garandeert dat het door hem voorgestelde studieteam (waarvan de referenties en kwalificaties worden opgegeven) effectief de studie zullen uitvoeren en de werken zullen opvolgen. Dit wordt bevestigd door een gehandtekend bewijs dat door alle leden van het studieteam tegensprekelijk wordt ondertekend.
Wanneer tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht bepaalde teamleden wijzigen, dient dit voorgelegd te worden aan de opdrachtgever. Het nieuwe teamlid moet minstens dezelfde kwalifacties en referenties kunnen voorleggen. Enkel na goedkeuring van de opdrachtgever kan de opdracht verdergezet worden.

Eventuele minimumeisen:

- de inschrijver kan het gevraagde studieteam voorleggen en voegt bij zijn offerte:
1° het bewijs van de nodige kwalificaties (zoals aangegeven)
2° de referenties met de gevraagde gegevens (of motivatie)
3° gehandtekend bewijs van samenwerking

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!