Aankondiging van een opdracht

Architectuuropdracht (verblijfs)gebouwen voor organisatie bijzondere jeugdzorg.

Het voorwerp van deze opdracht is het opmaken van een studie- en architectuuropdracht, inclusief aanbestedings- en uitvoeringsdossier voor het bouwen van verblijfsgebouwen, technische en administratieve lokalen voor een organisatie voor bijzondere jeugdzorg en het uitwerken van een visie van inplanting in het totale bouwperceel.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE255 - Arr. Oostende

Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
ARCADE
Postadres
Zevekotestraat, 58b
Plaats
Zevekote
Postcode
8470
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Luc WICKE
E-mail
luc.wicke@arcadevzw.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
390000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bewijs van inschrijving in de Orde van Architecten

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

Om de opdrachtgever in staat te stellen de technische of beroepsbekwaamheid van de kandidaat na te gaan, worden volgende gegevens/documenten bij de kandidatuurstelling gevoegd:
 Een lijst met referenties voor de belangrijkste opdrachten gerealiseerd in de afgelopen 5 jaar waarvan er minstens drie een gelijkaardige opdracht (o.a. VIPA) betreffen als de hier beschreven opdracht.
 Portfolio voorleggen, met foto’s van gerealiseerde projecten gerealiseerd in de afgelopen 5 jaar samen met een korte beschrijving van de projecten.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!