Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Opmaken van een strategische visie handelsdriehoek

In 2016 werd een Strategisch Commercieel Plan opgemaakt voor de gemeente Knokke-Heist . Uit de studie is gebleken dat als Knokke-Heist zijn imago als hoogwaardige shop- en verblijfplaats wil verhogen, zoniet op hetzelfde niveau houden, er extra inspanningen zullen moeten gedaan worden om ook in de toekomst voldoende aantrekkingskracht uit te oefenen ten opzichte van andere kust- en centrumsteden. Een belangrijke schakel in héél dit systeem is de handelszone Lippenslaan-Dumortierlaan-Kustlaan. Er moet dus een strategische visie voor de handelszone Lippenslaan-Dumortierlaan-Kustlaan worden opgemaakt. Winkelen wordt meer en meer beleving. Recreatief shoppen gaat niet alleen meer om aankopen doen, maar ook over alles daarrond: animatie, uitproberen, zintuigen laten prikkelen, … . De basisnorm hierbij is een veilige, propere en kwalitatief fraaie winkelomgeving die flexibel moet kunnen ingezet worden en bij voorkeur nog vlot bereikbaar is met de wagen ook.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
11-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Postadres
A. Verweeplein 1
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jan Van Coillie
E-mail
jan.vancollie@knokke-heist.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Op basis van artikel 69 van de wet van 17 juni 2016 en latere aanpassingen kan de inschrijver uitgesloten worden van deelname aan de plaatsingsprocedure wanneer hij zich bevindt in één van volgende toestanden:
1. door de aanbestedende overheid wordt aangetoond dat de art. 7 genoemde toepasselijke verplichtingen op vlak van milieu-, sociaal en arbeidsrecht zijn geschonden
2. Wanneer hij in staat van faillissement of vereffening verkeert of aangifte heeft gedaan
3. Wanneer hij bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan.
4. Wanneer hij handelingen heeft gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken heeft gemaakt die gericht zijn om vervalsing van mededingen volgens art. 5 lid 2
5. Wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 niet effectief kan verholpen worden met andere minder ingrijpende maatregelen
6. Wanneer zich wegens eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van mededinging als bedoeld in art. 52 heeft voorgedaan en niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. Wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
8. Wanneer hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen
9. Wanneer hij heeft getracht om de besluitvormingsproces van de aanbestedende overheid
Op basis van artikel 61 van het K.B. van 18 april 2017 en latere aanpassingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure) wanneer hij zich bevindt in een van volgende toestanden:
1. Veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie volgens art. 324bis van het Strafwetboek
2. Veroordeeld zijn voor omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek
3. Veroordeeld zijn voor fraude
4. Veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek
5. Veroordeeld zijn voor het witwassen van geld
6. Veroordeeld zijn voor kinderarbeid of andere vormen van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek
7. Veroordeeld zijn voor tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven in de zijn van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 of in de zin van de wet van 30 april 1999
Op basis van artikel 62 (RSZ verplichtingen) en 63 (fiscale schulden) van het KB van 18 april 2017 en latere wijzigingen wordt de inschrijver uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure (in elk stadium van de procedure)
Indien het een opdracht betreft van werken in onroerende staat worden bijkomende attesten door het bestuur opgevraagd:
• Attest 403 – inhoudingsplicht belastingen en invordering
• Attest 30 bis – inhoudingsplicht sociale zekerheid
Voor buitenlandse inschrijvers worden de gevraagde attesten bewezen door een document van een bevoegde instantie of een verklaring op eed, of in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring door de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

* Referenties van de voornaamste diensten
die gedurende de afgelopen vijf jaar werden verricht, met vermelding van:
- het bedrag van de opdracht
- datum
van uitvoering bij een publiek- of privaatrechtelijke instanties (opdracht moet opgeleverd zijn)
- contactgegevens van de contactpersoon (telefoon en e-mail)
- uitvoerig beschrijving van de relevantie voor ons bestuur
* * Studie- en beroepskwalificaties van de personen die de opdracht zullen uitvoeren

Eventuele minimumeisen:

* minimum 1 relevante referentie van de voornaamste diensten
die gedurende de afgelopen vijf jaar (terugaand vanaf datum opening
offertes)
een ondertekend en gedagtekend PV van oplevering moet toegevoegd worden aan de kandidatuurstelling
** een weergave van de studie- en beroepskwalificaties van de personen die de opdracht zal uitvoeren en de persoon die als backup zal fungeren en een lijst met de referenties van de ondersteuning die hij/zij geboden heeft in een zo vergelijkbaar mogelijke sector

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!