Aankondiging van een opdracht

Opdracht voor het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Demerbekken

Doel van de huidige opdracht is het creëren van draagvlak voor de verschillende projecten in het kader van het Stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de deelbekkens Munsterbeek, Demer I en II, Mombeek en Herk in het Demerbekken. In de opdracht moeten voorstudies en/of voorontwerpen van een deel van de opgenomen kosteneffectieve maatregelen opgemaakt worden.
De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:
- een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders… waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;
- voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

Datum van verzending van deze aankondiging
26-09-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
90733000 - Diensten in verband met watervervuiling
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Filip Raymaekers
E-mail
f.raymaekers@vmm.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!