Aankondiging van een opdracht

MT/02120 Exploitatie en instandhouding van meetopstelling CREST

MT/02120 Exploitatie en instandhouding van meetopstelling CREST

Datum van verzending van deze aankondiging
25-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45214400 - Bouwwerkzaamheden voor universiteit
45214630 - Wetenschappelijke installaties
45233292 - Installatie van beveiligingsuitrusting
45243400 - Werkzaamheden ter voorkoming van strandafslag
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71246000 - Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Martin De Ronne
E-mail
martin.deronne@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!