Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht van renovatie buitenschil K12F en bijhorende ventilatie, volgens BIM-proces - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie bestek

Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
02-10-2017
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

Opdrachtcodes (CPV)
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres
De Pintelaan 185
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Jessy De Muynck
E-mail
jessy.demuynck@uzgent.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes.
* De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).
* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

Economische en financiële draagkracht

* Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Minimale jaaromzet van de firma gedurende de laatste 3 boekjaren: 200.000 EUR

Technische en beroepsbekwaamheid

* Een lijst van de voornaamste diensten waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.
* Het ontwerpteam.

Eventuele minimumeisen:

1. Referenties:
A. Een lijst met drie relevante ontwerpen met een gelijkaardige omvang, inhoud en complexiteit (gevelrenovatieconcept: optimalisatie comfort, binnenklimaat en energetische prestaties) en met een uitvoeringsbudget van min. 1.000.000 euro, excl. btw.
De toegevoegde informatie betreffende de referenties bevatten foto’s, plannen, het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en zijn vergezeld van een attest van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer (max. 4x A4 per referentie). De referenties staan op naam van de inschrijvende architect.
B. Minimum 1 referentie van een project, op naam van de inschrijver, uitgewerkt volgens BIM-proces. De toegevoegde informatie omvat min. een BIM-protocol.
2. Ontwerpteam:
Het ontwerpteam moet minstens bestaan uit:
- een architect (of burgerlijk ingenieur-architect)
- een EPB- deskundige
- deskundige bouwfysica
- BIM-deskundige
- Ingenieur technieken
De bekwaamheid van het ontwerpteam (kwalificaties, beroepservaring en specialisatie) worden aangetoond aan de hand van cv’s, diploma’s en getuigschriften.
Het ontwerpteam moet over de noodzakelijke BIM-tools beschikken. Dit wordt aangetoond aan de hand van softwarelicenties, computerinfrastructuur, netwerk en netwerkbeveiliging.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!