Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ontwerp en realisatie "herinrichting landschapsbureel sector Ruimte". Selectieleidraad.

Voorwerp van de diensten: volledige ontwerpopdracht voor ‘Ontwerp en realisatie herinrichting landschapsburelen Sector Ruimte en mogelijke andere programmaonderdelen in een latere fase t.p. stadhuis Genk.

Datum van verzending van deze aankondiging
11-08-2017
Publicatiedatum
Deadline
29-09-2017
Regiocodes (NUTS)

BE221 - Arr. Hasselt

Opdrachtcodes (CPV)
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71242000 - Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Genk
Postadres
Stadsplein 1
Plaats
Genk
Postcode
3600
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Luc Serroyen
E-mail
luc.serroyen@genk.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* 1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen betreffende betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de selectie.
De beoordeling betreffende de uitsluitingsgronden gebeurt in eerste instantie op grond van de hierboven vermelde gevallen 1°, 2°, 3°, 50 of 6° en van de voorgelegde bewijsstukken:
a) voor 1°, 2° of 3°: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;
b) voor 5° of 6°: een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land.
Indien voormelde documenten (voorlopig) niet beschikbaar zou zijn, kan dit voorlopig worden vervangen door een verklaring op eer volgens het model dat in bijlage bij deze Selectieleidraad is gevoegd.
De inschrijvers zullen gevraagd worden eventuele ontbrekende stukken in de offertefase toe te voegen aan hun dossier.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.

Eventuele minimumeisen:

/

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde interieurarchitect / architect / interieurvormgever en de teamleden en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan; de leden van het basisteam moeten de nodige technische kwalificaties en beroepservaring met complexe opdrachten ( en deeltaken ) aantonen.
2. drie (3) relevante projecten waar inrichting deel van uitmaakt die door de Ontwerper en/of het basisteam werden ontworpen en die gerealiseerd zijn gedurende de laatste 5 jaar, of in uitvoering zijn waarbij volgende elementen zullen in overweging genomen worden:
• De relevantie van het programma en de context
• Minstens 1 van de 3 projecten heeft een bouwkost van meer dan 1.000.000 euro
• Minstens 2 van de 3 projecten moeten gestaafd zijn door een getuigschrift van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget.
• Minstens 1 van de 3 projecten is een project voor een publieke opdrachtgever dat gerealiseerd is volgens de wetgeving overheidsopdrachten
Minstens 1 van de 3 voorgestelde referentieprojecten moet uitgevoerd zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget.
Minstens 1 van de andere voorgestelde referentieprojecten moet in uitvoering zijn en gestaafd worden door getuigschriften van goede uitvoering tot in het stadium waarin de werken zich bevinden, ondertekend door de opdrachtgever met vermelding van het bouwbudget
De aanbestedende overheid wenst uitdrukkelijk te vermelden dat exact 3 referentieprojecten per basisteam zullen beoordeeld worden. Elk referentieproject wordt toegelicht op maximaal 4 A4-pagina’s per referentieproject. (dus maximaal 12 pagina’s in totaliteit voor de referenties).

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!