Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een studiebureau voor de dak-en gevelrenovatie en vochtproblematiek in de wijk Meuleveld

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
25-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
30-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE231 - Arr. Aalst

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ninove Welzijn cvba
Postadres
Acaciastraat 1
Plaats
Ninove
Postcode
9400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Leentje Cornelis
E-mail
leentje.cornelis@ninovewelzijn.woonnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

1. Aanduiding 'projectleider' die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht.
De projectleider dient minimum 4 jaar ervaring te hebben (incl. stage), waarvan de werfervaring een essentieel onderdeel vormt.
Hiertoe dienen volgende documenten bezorgd te worden:
1.1. studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten va nde ingenieurs/ontwerper(s) en eventuele onderaannemers
1.2. beroepskwalificaties: CV, met daarin een expliciete opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring in de sector
1.3. situering van de plaats dewelke deze persoon inneemt in de organisatiestructuur van het bureau.
De projectleider vormt de gegarandeerde 'trekker' van de opdracht, het enige aanspreekpunt en de contactpersoon voor de aanbestedende overheid, de persoon die instaat voor de coördinatie met eventuele externen in onderaanneming van de inschrijver en de persoon die de werfleiding op zicht neemt.
Uiteraard kan deze projectleider ondersteund worden door andere leden van het studiebureau. Bijkomende kwalificaties van de ondersteunende leden van het bureau kunnen aangetoond worden ter versterking van het algemene profiel van de kandidaten.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht, zonder enige schadeloosstelling, te verbreken indien de voorgestelde projectleider de opdracht de facto niet uitvoert of niet meer kan uitvoeren, zelfs in geval van overmacht, tenzij de goedkeuring werd gegeven tot de aanstelling van gelijkwaardig projectleider.
2. De ervaring van de inschrijver.
De inschrijver moet een aantal (min. 2 en max. 4) relevante referentieprojecten voorleggen, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar in binnen- of buitenland, met inbegrip van processen-verbaal van de opleveringen van de werkzaamheden. In het bijzonder zal hij zijn ervaring aantonen inzake projecten waarbij de oplossingen van vocht/bouwproblematieken centraal staat.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de bezorgde informatie te controleren via contactopname met de opgegeven opdrachtgevers.
Indien geen relevante referenties beschikbaar zijn, schrijft de ontwerper een grondige motivering waarom hij meent in aanmerking te komen voor de opdracht.
3. Het gebruik van onderaannemers
De inschrijver kan beroep doen op onderaannemers. In dat geval dient vermeld welk gedeelte van de studieopdracht de ontwerper voornemens is in onderaanneming te geven, met vermelding van de onderaannemer(s). De nodige informatie m.b.t. studie- en beroepskwalificaties wordt bijgevoegd en hun aandeel (%) in de opdracht.
Het is van belang dat de gevraagde referentieprojecten zodanig gedocumenteerd worden dat een beroordeling van bovenstaande aspecten ernstig kan gebeuren. Er wordt gevraagd duidelijk plan- en beeldmateriaal toe te voegen, evenals een korte algemene toelichting van het project.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!