Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Aanstelling van een projectindiener voor de kinderdagverblijf van het OCMW van Schaarbeek.

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
20-10-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-11-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Schaarbeek
Postadres
Boulevard Auguste Reyerslaan 70
Plaats
Bruxelles (Schaerbeek)
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Dativa Mukansabimana
E-mail
dativa.mukansabimana@cpas-schaerbeek.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'
- Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte Uniform Europees Aanbestedingsdocument opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.

Economische en financiële draagkracht

1. Een adequate bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en van de omzet van het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht is (bouw/renovatie van een crèche), betreffende de drie laatste beschikbare boekjaren in functie van de oprichtingsdatum van de onderneming of het begin van de activiteiten van de ondernemer, voor zover de informatie over deze omzetcijfers beschikbaar is.

Eventuele minimumeisen:

2.Totale omzet moet minimaal EUR 400.000,00 bedragen voor elk van de geleverde boekjaren
2. Totale omzet van het activiteitendomein dat het voorwerp van de opdracht is, van EUR 200.000,00 voor alle geleverde boekjaren.

Technische en beroepsbekwaamheid

1. Referenties:
De kandidaat stelt een lijst op met de voornaamste diensten (maximaal 5 voorbeelden) die in de loop van de afgelopen drie jaar geleverd werden door de ploegleden en met vermelding van het totale bedrag van de werken (excl. btw), het voorwerp van de prestatie, de datum van voorlopige of definitieve oplevering van het project (preciseren) en de publiek- of privaatrechtelijke bestemmeling (preciseren). De diensten worden bewezen door attesten uitgereikt of medeondertekend door de bevoegde overheid indien het om een dienst bestemd voor openbare overheden gaat of wanneer de bestemming een privépersoon was, via een attest van deze persoon of, bij gebrek daaraan, eenvoudigweg door een verklaring van de verrichter van de diensten.
2. Gegadigde ploeg en vermelding van de studie- en beroepskwalificaties:
2.1. De architect is de verantwoordelijke van de samengestelde multidisciplinaire ploeg en vertegenwoordigt deze ploeg bij de aanbestedende overheid.
Elke gegadigde ploeg bestaat minstens uit een (natuurlijke of rechts-) persoon voor elk van de volgende drie disciplinegroepen: architectuur/energieprestatie (EPB)/akoestiek, speciale technieken, stabiliteit.
De kandidaat levert een samenvattende tabel met daarin de naam (natuurlijke of rechtspersoon) van de verschillende leden van de voorgestelde ploeg, hun specialiteitdomein(en) en of dit lid deelnemer of onderaannemer is.
2.2. Het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of de inschrijving in een lijst van een gelijkaardige officiële organisatie in een andere EU-lidstaat, van een of meerdere personen die deel uitmaken van de projectploeg (origineel attest of voor eensluidend verklaard afschrift dat maximaal een jaar oud is). De verplichte inschrijving bij de Orde van Architecten is niet van toepassing op de leden van de tijdelijke vereniging of van de groepering van inschrijvers die de stabiliteitsopdrachten en opdrachten in verband met speciale technieken uitvoeren.

Eventuele minimumeisen:

1. Eén referentie van een volledige architectuuropdracht betreffende de bouw of renovatie van een crèche waarvan het bedrag van de werken meer bedraagt dan EUR 1.000.000, excl. btw. Deze referentie maakt, naast de voornoemde elementen, het voorwerp uit van een nota van maximaal 4 A4-pagina’s met precisering van de aard van het gevoerde architectuurproject, de bruto-oppervlakte van de crèche, de aard van de uitgevoerde werken en eventuele gebruikte energiebesparende technieken. De nota wordt vergezeld van twee expliciete afbeeldingen (foto’s, plannen…) en
1. Eén referentie van een volledige architectuuropdracht die verschilt van de onder het vorige punt vermelde opdracht met minstens 1 van de 3 volgende kenmerken:
- project waarvan het bedrag van de werken minimaal EUR 1.000.000 excl. btw bedraagt
- project van de bouw of renovatie van een crèche zonder eis van een minimumbedrag
- laagenergie bouwproject
2.1. Minimaal één (natuurlijke of rechts-) persoon per disciplinegroep.
2.1. Studie- en beroepskwalificaties: minimaal een architect of ingenieur-architect als verantwoordelijke van de disciplinegroep architectuur/energieprestatie (EPB)/akoestiek, een ingenieur gespecialiseerd in speciale technieken als verantwoordelijke van de discipline speciale technieken en een ingenieur gespecialiseerd in stabiliteit als verantwoordelijke van de discipline stabiliteit).
2.1. Elk van deze profielen moet minstens 10 jaar beroepservaring hebben. Voor het energieprestatieluik: minimaal een erkenning als EPB-adviseur. Voor het akoestische luik: minimaal een curriculum vitae dat ervaring bewijst en een attest dat bewijst dat men een specifieke opleiding heeft gevolgd.

2.2. Een bewijs van ministens één persoon die deel uitmaakt van de gegadigde ploeg en die verantwoordelijk is voor de volledige opdracht ten aanzien van de aanbestedende overheid. Indien er onderaannemers deel uitmaken van de gegadigde ploeg, het bewijs van hun verbintenis tot deelname aan de opdracht.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!