Rectificatie

Structureel onderhoud verhardingen op het district D311 - Brugge

Her uitvoeren van structurele onderhoudswerken aan de verhardingen gelegen op het districtsterrein van het district Brugge, Koning Albert I laan 293 - 8200 Brugge.
Deze opdracht omvat hoofdzakelijk :
- het affrezen van bestaande wegenis;
- het uitbreken van bestaande wegenis en lijnvormige elementen;
- het uitvoeren van kleine aanpassingswerken;
- het aanleggen van funderingen;
- het aanleggen van bitumineuze verhardingen;
- het aanleggen van verhardingen in beton;
- het aanleggen van trottoirbanden en kantstroken in beton;
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Datum van verzending van deze aankondiging
08-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres:
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats:
8200 Brugge
Postcode:
8200
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
ing. Frederic Crabbe
E-mail:
frederic.crabbe@mow.vlaanderen.be

Overige nadere inlichtingen

Terechtwijzend bericht In toepassing van artikel 38/11, laatste lid wordt volgende herzieningsclausule inzake de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de aanbesteder of de ondernemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden, voorzien. De herziening kan bestaan uit één of meerdere van volgende maatregelen: - de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de uitvoeringstermijnen; - een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht. De ondernemer kan evenwel enkel aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn indien de vertraging of het nadeel dat hij heeft geleden, toe te schrijven is aan een nalatigheid, een vertraging of een feit van een identificeerbare derde op wie de ondernemer de (overige) schadeverwekkende gevolgen van deze nalatigheid, vertraging of feit kan verhalen. De ondernemer kan dan ook geen aanspraak maken op een andere vorm van aanpassing van de contractuele bepalingen, een schadevergoeding of een verbreking van de opdracht als de schorsing van de opdracht, de vertraging of de andere schadelijke gevolgen met name toe te schrijven zijn aan de laattijdige verplaatsing van nutsleidingen. IPV de onderstaande tekst ( die mag dus geschrapt worden ) Schorsingen op bevel, onderbrekingen, vertragingen of dergelijke ten gevolge het laattijdig verplaatsen van nutsleidingen, kunnen nooit aanleiding geven tot enigerlei vorm van schadeloosstelling.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!