Aankondiging van een opdracht

Vervangingsnieuwbouw Dagcentrum en Ges-woning Perceel 1 : Sloping, Ruwbouw, Voltooiing, Omgevingsaanleg, Vast Meubilair en pilootaannemer

Vervangingsnieuwbouw Dagcentrum en Ges-woning
Perceel 1 : Sloping, Ruwbouw, Voltooiing, Omgevingsaanleg, Vast Meubilair en pilootaannemer

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Dienstencentrum Mozaïek
Postadres
Wolfputstraat 106
Plaats
Oostakker
Postcode
9041
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
edwin@dc-mozaiek.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

Registratie-attest ; RSZ-attest en fiscaal attest toevoegen
Uittreksel uit strafregister en attest niet-faling toevoegen
Zie ook artikel 35 en 36 KB plaatsing in de administratieve bepalingen

Eventuele minimumeisen:

o Een nota met relevante referenties binnen de zorgsector van minimum 3 opdrachten van “ruwbouw & voltooiing & Vast Meubilair & omgevingswerken” uitgevoerd de laatste 5 jaar met een opdrachtwaarde van tenminste 2.500.000 euro.
o Voor elke referentie wordt een attest van goede uitvoering voorgelegd. Dit attest vermeldt het specifieke aandeel van de inschrijver in de opdracht, de coördinaten en de contactpersoon van de opdrachtgever.

Technische en beroepsbekwaamheid

Erkenning : klasse 6 - categorie D

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!