Aankondiging van een opdracht

Heraanleg van de paden in het Garcetpark in beton

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45233161 - Aanleggen van trottoirs
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Jette
Postadres
Wemmelsesteenweg, 100
Plaats
Jette
Postcode
1090
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Stephan Dewulf
E-mail
sdewulf@jette.irisnet.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Overeenkomstig met artikels 60 § 1 en 61 §4 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zal de aanbestedende overheid zelf de situatie van de inschrijvers ten opzichte van de RSZ en zijn fiscale obligaties ten opzichte van FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!