Aankondiging van een opdracht

Openbare aanbesteding voor werken met als voorwerp de bekabeling voor de elektriciteit en het computernetwerk van het Agentschap, voorraadsaanbesteding

De aanbesteding heeft als voorwerp het ontwerpen, leveren, plaatsen, testen en in dienst stellen van een generiek gestructureerd bekabelingssysteem op basis van de laatste uitgave van de geldende normen:
• ISO/IEC 11801:2011 en de addenda en latere revisies
of
• EN 50173-1 en -2:2011 en de addenda en latere revisies
• EN50174-1 en -2:2011 / EN50174-3:2003 en de addenda en latere revisies
Bovendien dient het bekabelingssysteem (dat los van de toepassingen die het kan ondersteunen opgebouwd dient te zijn), om te kunnen voldoen aan toekomstige vragen uitgebreid kunnen worden en makkelijk onderhouden kunnen worden.

Datum van verzending van deze aankondiging
17-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Informaticadienst
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Pierre Hotyat
E-mail
ict@arp-gan.brussels

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!