Aankondiging van een opdracht

E314: Renovatie wegverharding + aanleg derde rijstrook

Het doel van de aanneming is de aanleg van een volledig nieuwe wegopbouw van de E314 van kmpt. 31.250 tot kmpt. 37.250 in beide rijrichtingen.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE22 - Prov. Limburg (BE)

Opdrachtcodes (CPV)
45233110 - Aanleggen van snelweg
45233121 - Aanleg van hoofdweg
45233210 - Wegdekwerkzaamheden voor hoofdwegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: C

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!