Aankondiging van een opdracht

Herstellingswerken aan de Sint-Martinuskerk op het Concertplein te Koekelare: Vernieuwen verwarmingsinstallatie.

Herstellingswerken aan de Sint-Martinuskerk op het Concertplein te Koekelare: Vernieuwen verwarmingsinstallatie.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE252 - Arr. Diksmuide

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Kerkfabriek Sint-Martinus Koekelare
Postadres
Kerkstraat 6
Plaats
Koekelare
Postcode
8680
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Architectenbureau Seys bvba -- Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
E-mail
peter@architectenbureauseys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
155671.50 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

RSZ-attest voorlaatste kwartaal bij te voegen

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Ondercategorie: D17 of D18

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!