Aankondiging van een opdracht

Gewone onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie in het Demerbekken Noord.

Gewone onderhouds-, ruimings- en herstellingswerken aan Mangelbeek, Zwarte Beek, Begijnebeek, Leugebeek, Zwart Water, Hulpe, Grote Beek, Demer door Diest, onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie in het Demerbekken Noord.

Datum van verzending van deze aankondiging
21-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE242 - Arr. Leuven

Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres
Dr De Moorstraat 24-26
Plaats
Aalst
Postcode
9300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michel Decat
E-mail
m.decat@vmm.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!