Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Het ontwerp, de bouw en de financiering van een groep van assistentiewoningen (design, build en finance)

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
09-01-2018
Regiocodes (NUTS)

BE231 - Arr. Aalst

Opdrachtcodes (CPV)
45211200 - Bouwwerkzaamheden voor aangepaste woningen
66113000 - Kredietverlening
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Lede
Postadres
Kasteeldreef 50
Plaats
Lede
Postcode
9340
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Pascal Vandermeersch
E-mail
secretaris@lede.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Noch de Kandidaat noch de Verplicht Betrokken Partijen noch de Aangewezen Onderaannemer(s) mogen zich bevinden in een uitsluitingsgrond, zoals opgenomen in artikel 67, artikel 68 en artikel 69 van de Wet van 17 juni 2016.
Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is, mag de betrokken entiteit bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de Aanbestedende Overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken entiteit niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Deze bepaling is individueel van toepassing op de Kandidaat, de Verplicht Betrokken Partij(en), de Aangewezen Onderaannemer, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de Kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.
De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de Kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.
Bewijsmiddelen:
De Kandidaat, de Verplicht Betrokken Partij(en), de Aangewezen Onderaannemer(s) en de entiteiten op wiens draagkracht de Kandidaat een beroep doet, leggen een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hen van toepassing is.
Desgevallend maken voormelde ondernemingen melding in het UEA van corrigerende maatregelen die werden genomen.
Eventuele corrigerende maatregelen moeten worden aangetoond door schriftelijke stukken toe te voegen aan de Aanvraag tot Deelneming.
De Kandidaat dient tevens volgende documenten toe te voegen:
• de Belgische onderneming: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes;
• de Belgische onderneming die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd; is;
• de buitenlandse onderneming: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.
Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.
Non-discriminatie:
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om een kandidaat of inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decr...(zie opdrachtdocumenten)

Economische en financiële draagkracht

De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen zijn:

° het beschikken over een registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (“KBO”) die overeenstemt met de activiteiten, omvat door het voorwerp van de Opdracht, dan wel het onderdeel van de Opdracht dat door deze onderneming zal worden uitgevoerd.
De onderneming bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van:
° een kopie van de inschrijving bij de KBO.
De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
- het voorleggen van een bankverklaring;
- het voorleggen van een verzekeringspolis met als voorwerp van dekking beroepsrisico’s;
- het voorleggen van een verzekeringsovereenkomst tienjarige aansprakelijkheid;
- het aantonen van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren.
De Kandidaat bewijst zijn economische en financiële draagkracht door:
- het toevoegen van een verklaring van een kredietinstelling, onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de lidstaten van de Europese Unie waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling.
Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. Een verplicht model is toegevoegd als Bijlage 13.
Indien de financier zelf een kredietinstelling betreft welke onderworpen is aan het toezicht van de Nationale Bank van België of aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de lidstaten van de Europese Unie, wordt deze vrijgesteld van deze passende bankverklaring.
- het toevoegen van één of meerdere verzekeringspolissen of van een bindende verklaring van een verzekeringsmaatschappij of makelaar waarbij wordt bevestigd dat bij gunning van de Opdracht een specifieke projectverzekeringsovereenkomst zal worden afgesloten;
- het voorleggen van financiële ratio’s betreffende zijn jaarrekening van de laatste twee boekjaren, gevalideerd door een bedrijfsrevisor en betreffende:
• de algemene schuldgraad of solvabiliteit, m.n. vreemd vermogen/totaal vermogen;
• de liquiditeit in enge zin, m.n. vorderingen op ten hoogste één jaar en geldbeleggingen en liquide middelen/schulden op ten hoogste één jaar;
• de rendabiliteit, m.n. de bruto-rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen of cash flow na belastingen/eigen vermogen.
Deze ratio's mogen niet wijzen op een risico op discontinuïteit van één van de Verplicht
Betrokken Partijen.
De Aanbestedende Overheid zal hierbij vooral aandacht besteden aan de solvabiliteit van de Kandidaat.
De Kandidaat mag voor één of meer van de Verplicht Betrokken Partijen bijkomende informatie verstrekken door bijvoorbeeld te wijzen op een garantie van de moedervennootschap bij de bepaling van de solvabiliteit. In elk geval kan enkel rekening worden gehouden met bijkomende informatie indien deze wordt gestaafd met bewijsstukken waaruit een afdwingbare en onvoorwaardelijke verbintenis van de betrokken vennootschap blijkt én wordt aangetoond dat vennootschap zelf voldoende solvabel is.
De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor ook andere ratio's te bepalen alsmede de ratio's te herberekenen door correcties uit te voeren op de gegevens in de jaarrekeningen. De Aanbestedende Overheid kan ook rekening houden met de omzet, balanstotaal, verklaringen van de bedrijfsrevisor, en andere relevante financiële documenten betreffende de Kandidaat.
... (zie selectieleidraad)

Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
- het voorleggen van een bankverklaring;
- het voorleggen van een verzekeringspolis met als voorwerp van dekking beroepsrisico’s;
- het voorleggen van een verzekeringsovereenkomst tienjarige aansprakelijkheid;
- het aantonen van voldoende liquiditeit, rendabiliteit en solvabiliteit om de Opdracht te kunnen uitvoeren.

Technische en beroepsbekwaamheid

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- de aangetoonde bekwaamheid van de Kandidaat om de Opdracht uit te voeren; en
- de aangetoonde relevante ervaring betreffende gelijkaardige opdrachten.
De Kandidaat bewijst per Verplicht Betrokken Partij en, desgevallend Aangewezen Onderaannemer, zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
- een korte bedrijfspresentatie met een opgave van de inzetbare werknemers met hun bekwaamheden alsmede een lijst van het inzetbaar materieel;
- een lijst van minstens drie vergelijkbare aannemingsprojecten, d.w.z. “groepswoningbouw” en “assistentiewoningen” uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, vergezeld van een attest van "goede uitvoering", afgeleverd door het bestuur dat als aanbestedende overheid optrad. Er moeten per Verplicht Betrokken Partij minstens één referentie worden meegedeeld in de publieke zorgsector.
- wat betreft de Architect: het beschikken over de nodige titels om het beroep van architect uit te oefenen en het voorleggen van het bewijs van inschrijving bij de Orde van Architecten of, wat betreft niet in België gevestigde architecten, het bewijs houdende de toelating van het uitoefenen van het beroep van architect in hun land van vestiging;
- wat betreft de financier: een bindende eenzijdige verbintenis om, in geval van gunning van de Opdracht, de Opdracht te financieren en omvattende de vaste rentevoet die zal worden gehanteerd tijdens de bouwfase voor de intercallaire intresten en een vaste rentevoet tijdens de duur van de erfpacht, zijnde een termijn van 27 jaar.
De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. De voor te leggen stukken dienen aan het UEA te worden toegevoegd.
De draagwijdte van de kwalitatieve selectiecriteria en de aan de Aanvraag tot Deelneming toe te voegen bewijsstukken zijn nader toegelicht in de selectieleidraad.

Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- de aangetoonde bekwaamheid van de Kandidaat om de Opdracht uit te voeren; en
- de aangetoonde relevante ervaring betreffende gelijkaardige opdrachten.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!