Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van asfalt tijdens de winterperiode

De aanneming bestaat uit twee percelen.
- perceel 1 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies West- en Oost-Vlaanderen.
- perceel 2 heeft betrekking op de werken uit te voeren op de autosnelwegen en gewestwegen in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE2 - VLAAMS GEWEST

Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie
Postadres
Koning Albert II-laan 20 bus 4
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Jesse Maes
E-mail
jesse.maes@mow.vlaanderen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1063125.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C5

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 835 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!