Aankondiging van een opdracht

Heraanleg openbaar domein P2 HBST Spoor Oost Loodsen

Heraanleg openbaar domein P2 HBST Spoor Oost Loodsen
Wegeniswerken: zie bestek
Rioleringswerken: zie bestek
Werken aan gebouwen: zie bestek
Diversen: zie bestek
Coördinatie van de werken: zie bestek
In het technisch gedeelte van het bestek vindt u een uitgebreide beschrijving van (het voorwerp van) de opdracht.
Vast en voorwaardelijke delen (art. 57):
Vast gedeelte:
- Hoofdstuk 1: Hof ter Loo (totaal)
Voorwaardelijke delen:
- Hoofdstuk 2: Schijnpoort (totaal)
- Hoofdstuk 3: Bahnhof – omgevingsaanleg +omgaande metaalstructuren en spanten
- Hoofdstuk 4: Bahnhof – dakconstructie

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE211 - Arr. Antwerpen

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
AG VESPA
Postadres
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Tom Wuyts
E-mail
tom.wuyts@vespa.antwerpen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!