Aankondiging van een opdracht

Bouwen van een loods met burelen_ELECTRICITEITSWERKEN

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
15-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
21-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE234 - Arr. Gent

Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres
Groenebriel 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Katia Dhuyvetter
E-mail
katia.dhuyvetter@azstlucas.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken: ja

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 874 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!