Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - SBS Mopertingen - nieuwbouw schoolgebouw en speelplaats & verbouwingswerken aan de bestaande school - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
13-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE223 - Arr. Tongeren

Opdrachtcodes (CPV)
45214210 - Bouwen van basisschool
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Bilzen
Postadres
Deken Paquayplein 1
Plaats
Bilzen
Postcode
3740
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Gisy Panis
E-mail
gisy.panis@bilzen.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4 of
C2 (Watervoorziening en leidingen leggen), Klasse 4 of
D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 4 of
F1 (Montage- en demontagewerken (zonder leveringen)), Klasse 4 of
F2 (Metalen draagstructuren bouwen), Klasse 4 of
G (Grondwerken), Klasse 4 of
G2 (Draineerwerken), Klasse 4 of

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!