Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Realisatie van een nieuwe centrale werkplaats met kantoren, inclusief de omgevingsaanleg, voor het beheer openbaar domein Kortrijk door middel van een design & build-opdracht

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
10-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE254 - Arr. Kortrijk

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54
Plaats
Kortrijk
Postcode
8500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Gudrun Verschueren
E-mail
gudrun.verschueren@kortrijk.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht

nihil

Eventuele minimumeisen:

nihil

Technische en beroepsbekwaamheid

ALGEMEEN AANNEMER
min. 2 referenties van een gerealiseerde site met gelijkaardige bouwprogramma en minimum omvang tussen 4.000 m² bruto-vloeroppervlakte van het gebouw. Meer specifiek moet ervaring met het realiseren van een logisitiek gebouw en een hedendaagse, functionele en aangename kantooromgevíng aangetoond worden.
- De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
- De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
- Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
* Wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl. technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
* aantal m² vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² (bruto-oppervlakte)
* de inbreng en het aandeel van de aannemer bij de uitvoering van het project
(bv keuze materialen, projectplanning, coördinatie onderaannemers technieken / afwerking,...)
* de uitvoeringsmethoden en materíalen, de technische installaties.... (relevant voor aantonen kwaliteit van referentie)
* op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
* de door de aannemer uitgevoerde maatregelen voor behalen EPB-eisen. Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
* de referenties dienen gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken.
* de referenties dienen gestaafd door een PV van Voorlopige Oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
De ínschrijver geeft natuurlijke persoon op die zal optreden als architect ingeschreven op tabel van de Orde van Architecten :
- min. 2 referenties van ontwerp en fase uitvoering van gebouw met gelijkaardige bouwprogramma en minimum omvang tussen 4.000 m² bruto-vloeroppervlakte van het gebouw, uitdagingen wat betreft budget versus duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheÍd, grote intensiteit van gebruik....
- De kwaliteit van deze referentie(s) moeten beoordeeld kunnen worden aan de hand van plannen, gevels, doorsnedes, foto's, sfeerbeelden, technische basisgegevens, projectbeschrijving ...
- De projecten moeten opgeleverd zijn na 2013.
- Een geschreven nota moet toegevoegd worden met meer uitleg omtrent:
* Wat was het projectbudget (ontwerp en uitvoering, incl.usief technieken, inclusief btw, inclusief buitenaanleg)
* aantal m² vloeroppervlakte van het gebouw en euro/m² ( bruto-oppervlakte)
* voor welke uitdagingen men specifiek bij dit project stond
* op welke manier is aandacht besteed is aan duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid materialen
* welke maatregelen genomen zijn voor het behalen van EPB-eisen (zowel wat betreft isolatie als energiezuinige technieken) . Welk E- en K-peil zijn gehaald in dit project?
* de referenties dienen gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de bouwheer voor de belangrijkste werken.
* de referenties dienen gestaafd door een proces-verbaal van voorlopige oplevering met datum, ondertekend door bouwheer, architect en aannemer
Design & build
Minimum één van beide partÍjen (architect of aannemer) moet ervaring aantonen met de design & build procedure door middel van 1 referentie. Deze referentie hoeft niet dezelfde te zijn als de referenties gevraagd onder punt 1 en 2 .
Beoordelingscriteria
Kwaliteit van de referenties
De referenties van de inschrijving zullen onder andere beoordeeld worden basis van volgende criteria. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de mate waarin de aannemer/architect (al dan niet aangetoonde) invloed gehad heeft op het beschouwde aspect. Met andere woorden in welke mate heeft de aannemer/architect in de opgegeven referenties een kwalitatieve uitwerking g...(zie opdrachtdocumenten)

Eventuele minimumeisen:

nihil

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 842 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!