Aankondiging van een opdracht

OPROEP TOT AANVRAAG TOT DEELNEMING - Ravelingen 3.0 - Knokke-Heist - FASE 1

De opdracht beoogt een Design & Build-opdracht voor het ontwerpen en bouwen van een fuifzaal te Knokke-Heist.
(Voor verdere omschrijving: zie Selectieleidraad)

Datum van verzending van deze aankondiging
14-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)

BE251 - Arr. Brugge

Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist
Postadres
't Walletje 104 bus 101
Plaats
Knokke-Heist
Postcode
8300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Rudi Neirynck
E-mail
info@agsoknokke-heist.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 748 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!